نیازمندی های فراز
نیازمندی های فراز

پلن برنزی

5,000تومان 45 روز
امکان ثبت ده آگهی طی مدت چهل و پنج روز را برای کاربر فراهم می آورد.
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 10 آگهی

پلن نقره ای

10,000تومان 90 روز
امکان ثبت بیست آگهی طی مدت سه ماه را برای کاربر فراهم می آورد.
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 20 آگهی

پلن طلایی

20,000تومان 180 روز
امکان ثبت پنجاه آگهی طی مدت شش ماه را برای کاربر فراهم می آورد.
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 50 آگهی