تعرفه بک لینک سایت
ردیف مدت مبلغ
1 یک ماه 100000
2 سه ماه 240000
3 شش ماه 450000
4 یک سال 840000